Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de boekhouder en de cliënt.

Afwijkingen hierop moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen worden aanvaard.

2. SOORTEN OPDRACHTEN

2.1. Recurrente opdrachten

Een recurrente opdracht is een opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die moeten worden uitgevoerd op vooraf afgesproken tijdstippen.

Tenzij er in de afzonderlijke overeenkomst een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdrachten geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, mits vooropzeg, onder de volgende voorwaarden:

– de opzegging dient per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de andere partij en

– er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van een maand. De opzegtermijn loopt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van verzending van het aangetekend schrijven.

Gedurende de opzeggingstermijn blijven de rechten en verplichtingen van de partijen onverkort van toepassing.

2.2. Niet-recurrente opdrachten

De overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht wordt geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

2.3. Beëindiging

Na de beëindiging van de samenwerking worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.

3. ONMIDDELLIJKE STOPZETTING

De overeenkomst kan onmiddellijk opgezegd worden zonder opzegtermijn in volgende gevallen:

– Mits schriftelijk akkoord van de partijen om een einde te maken aan de overeenkomst en dit zonder vooropzeg.

– Omstandigheden die in hoofde van de beroepsbeoefenaar en/of cliënt de stopzetting van de contractuele relatie rechtvaardigen:

° wanneer de verderzetting van de overeenkomst de beroepsbeoefenaar in een met de deontologische, professionele en wettelijke normen tegenstrijdige positie brengt.

° Wanneer de niet-inachtname van de in huidige opdrachtbrief opgenomen verplichtingen in hoofde van de cliënt en/of de beroepsbeoefenaar, het nakomen van de contractuele verplichtingen door beroepsbeoefenaar of cliënt en evenwicht binnen de overeenkomst in het gedrang brengt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden worden meegedeeld aan de cliënt.

Naargelang de omstandigheden kan de boekhouder zijn beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing aan de cliënt.

4. OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten), is de boekhouder gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor de boekhouder opdracht had gekregen, wijst hij de cliënt hierop.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

De boekhouder is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

5.1. Rechten en plichten van de boekhouder

De boekhouder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen aan wettelijke en reglementaire bepalingen.

Evenmin is hij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór zijn tussenkomst.

De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

Behoudens andersluidend beding is de boekhouder niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

5.2. Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich onder meer toe, op niet-limitatieve wijze:

– de boekhouder alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;

– de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de overeenkomst toekomen, te verrichten;

– elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van de boekhouder;

– indien de boekhouder hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;

– na te gaan of de door de boekhouder geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, haar hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

De cliënt verbindt er zich toe om de boekhouder onmiddellijk n kennis te stellen van elke wijziging van bovenstaande gegevens.

Het niet-inachtnemen van de afgesproken termijnen tussen de cliënt en de boekhouder, is voldoende om de boekhouder te ontlasten van zijn verplichtingen en dit zonder enige formaliteit.

6. BETALINGSVOORWAARDEN

6.1. bepaling van de kosten en erelonen

De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden uitgevoerd, ook al is de opdracht niet beëindigd.

De boekhouder stelt voor zijn prestaties een gedetailleerde ereloonnota op.

6.2. Betalingsvoorwaarden

Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

– een intrestvergoeding gelijk aan 8% op jaarbasis en

– Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 40,00 € aangerekend worden. Deze forfaitaire vergoeding kan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, desgevallend verhoogd worden met de vergoeding van de opgelopen invorderingskosten, met inbegrip van de op basis van het Gerechtelijk wetboek bepaalde rechtsplegingvergoeding.

In geval van niet betaling van bedragen die verschuldigd zijn behoudt de boekhouder zich het recht voor 15 dagen na een per post aangetekend schrijven zijn prestaties te schorsen tot wanneer de schuld volledig is betaald.

6.3. Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen over de gevorderde erelonen en/of kosten moeten schriftelijk aan de boekhouder geprotesteerd worden binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de ereloonnota.

7. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de boekhoudvennootschap en/of de boekhouder en desgevallend het eerste kanton van het vredegerecht. Het Belgisch recht is van toepassing.